ឯកសារផ្សេងៗ


នៅពេលខាងមុខនេះយើងខ្ញុំនឹងខំរកកម្មវិធីផ្សេងៗមកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តទាំង
និងទទួលការសុំទោសពីខ្ញុំបាទរាល់ការ ខកខាន